• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Verzenden & Retourneren

 

HorecaTraders verbindt zich jegens koper om zaken behoorlijk te verpakken en op een zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.

Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van de levering noodzakelijke gegevens in het bezit van HorecaTraders zijn en, indien dit is overeengekomen, HorecaTraders de overeengekomen (deel)betaling heeft ontvangen, dan wel voor HorecaTraders bevredigende betalingszekerheid is gesteld.

De levertijd is vastgesteld in de verwachting, dat HorecaTraders kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van de levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. HorecaTraders is in de overige gevallen niet aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet tijdige nakoming, voorzover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen.

De zaken zullen door HorecaTraders binnen Nederland franco , bij een minimaal orderbedrag van bruto € 300,--, bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats. HorecaTraders heeft het recht om de zaken onder rembours te verzenden naar koper. Direct na de levering draagt koper het risico van alle directe en indirecte schade, die aan of door de geleverde zaken of onderdelen daarvan ontstaan.

Verzendkosten Nederland 8,95 euro inc. btw

Verzendkosten België 8,95 euro inc. btw

Overige Landen 8,95 euro inc. btw

Buiten Nederland geschiedt levering af fabriek, magazijn of distributiecentrum. Alle goederen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van koper, zodat koper de zaken mitsdien vooraf dient te verzekeren, tenzij HorecaTraders uitdrukkelijk anders met koper is overeengekomen.

Indien de zaken niet verzonden kunnen worden ten gevolge van omstandigheden, waarvoor HorecaTraders niet aansprakelijk is en die te wijten zijn aan koper, wordt HorecaTraders geacht aan haar verplichting tot levering te hebben voldaan door de zaak ter beschikking van koper te houden, mits zij hiervan binnen drie werkdagen nadat de zaken aan koper zijn aangeboden tot aflevering kennis heeft gegeven aan koper. In dat geval gaat de betalingstermijn in op de dag, waarop de levering daadwerkelijk zal hebben plaatsgevonden. 

Retourzendingen wanneer u een zakelijke klant bent

HorecaTraders neemt goederen terug als deze ongeopend in de originele verpakking zijn mits binnen 3 dagen aangemeld bij onze klantenservice per mail [email protected]. Bij het retourneren van producten wordt 35 procent van het totale aankoopbedrag in rekening gebracht, ook worden eventueel gemaakte of te maken verzendkosten niet vergoed. Let daarom goed wat u besteld, let goed op de maat, het gewicht, de afmetingen van de producten. Mocht er iets onduidelijk zijn, neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen gebruikte producten niet terug nemen. 

HorecaTraders is niet verplicht om door koper bestelde en afgeleverde zaken terug te nemen, te vervangen of te crediteren.

Bij wijze van uitzondering kan HorecaTraders schriftelijk aangeven onder bepaalde voorwaarden bereid te zijn tot terugname of creditering over te gaan.

Retourzendingen wanneer u een consument bent

U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en,  indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden. Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening. Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren.
Tevens kunt u gebruik maken van het Retour Formulier

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Druk en zet fouten op de website voorbehouden. HorecaTraders behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen.