• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene Voorwaarden

A) Algemene Voorwaarden voor zakelijke klanten

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HorecaTraders, gevestigd te 1703 WE 99-172R te Heerhugowaard, handelend als HorecaTraders.

Artikel 1 - Begripsbepaling

1.1) Onder HorecaTraders in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd en kantoorhoudende te Heerhugowaard. 

1.2) Onder koper wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: degene in wiens opdracht of voor wiens rekening, dan wel met wie een koopovereenkomst tot levering van zaken wordt gesloten en/of tot het verrichten van diensten, dan wel in wiens opdracht een werk tot stand wordt gebracht.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1) Alle offertes van HorecaTraders zijn vrijblijvend en vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze Algemene Voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie daarvan, als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst, hoe dan ook genaamd.

2.2) Afwijkende voorwaarden maken slechts deel uit van de overeenkomst, voorzover die voorwaarden of bedingen door HorecaTraders uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Eventueel door HorecaTraders aanvaarde afwijkende voorwaarden gelden slechts voor de aanbieding of overeenkomst, waarbij zij gemaakt zijn.

2.3) Bij overeenkomsten tussen HorecaTraders en koper hebben eventuele voorwaarden van laatstgenoemde slechts werking, voorzover die voorwaarden niet in strijd zijn met onderhavige Algemene Voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de Algemene Voorwaarden van HorecaTraders.

Artikel 3 - Offertes

3.1) Alle offertes worden gedurende twee weken gestand gedaan, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders vermeld. De aanbieding van HorecaTraders is vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst.

3.2) Tenzij anders overeengekomen, gelden de offertes uitsluitend voor het land van waaruit zij zijn aangevraagd.

3.3) Tenzij het tegendeel blijkt, is in de door HorecaTraders opgegeven prijs niet begrepen de verschuldigde Omzetbelasting. Een door HorecaTraders uitgebrachte offerte kan door koper slechts in het geheel worden geaccepteerd of afgewezen. Bij samengestelde prijsopgave bestaat voor HorecaTraders geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 4 - Rechten van industriële en intellectuele eigendom

4.1) Tenzij anders overeengekomen, behoudt HorecaTraders de auteursrechten, alsmede de overige rechten van industriële eigendom op de door haar verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes.

4.2) De in lid 1 van dit artikel bedoelde zaken blijven het eigendom van HorecaTraders en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op een andere wijze worden gebruikt (ongeacht of koper daarvoor kosten in rekening zijn gebracht), tenzij gebruik van de in lid 1 genoemde zaken verband houdt met bij HorecaTraders bekende handelsdoeleinden, waarvoor door HorecaTraders goederen ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 5 - Ontwerpen en adviezen

5.1) HorecaTraders neemt de verantwoordelijkheid op zich voor harerzijds gemaakte ontwerpen terzake te leveren producten, tenzij koper zelf modificaties heeft toegepast en/of andere onderdelen heeft aangebracht.

5.2) HorecaTraders aanvaardt bij de aanbieding geen verantwoordelijkheid voor een door of namens koper uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp, tenzij HorecaTraders het product met toepassing van de CE-normen heeft geleverd. Voor de functionele geschiktheid van de door koper voorgeschreven materialen is koper zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel, waarvoor het volgens het ontwerp van koper is bestemd.

Artikel 6 - Technische eisen, kwaliteit en omschrijving

6.1) Indien door HorecaTraders een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het vertoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

6.2) Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland worden gebruikt, dan wel geleverd, aanvaardt HorecaTraders slechts verantwoordelijkheid voor de technische eisen of normen, waaraan de te leveren zaken dienen te voldoen, indien en voorzover de goederen worden geleverd binnen de Europese Economische Ruimte, waarin de CE- markering wordt gehanteerd.Dit is alleen geldig wanneer er door HorecaTraders bevestigde goedkeuring voor het land van aflevering is verstrekt. In iedere andere situatie dient de afnemer genoemd product geschikt te maken aan de CE-markering zoals bedoelt in specifiek land.

Artikel 7 - Overeenkomsten

7.1) De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod HorecaTraders heeft bereikt, hetzij doordat de order door HorecaTraders de facto wordt uitgevoerd.

De acceptatie moet schriftelijk, eventueel via datacommunicatiemiddelen plaatsvinden. Door acceptatie verenigt koper zich met de toepasselijkverklaring van deze Algemene Voorwaarden en doet koper afstand van een toepasselijkverklaring van de eigen inkoopvoorwaarden.

7.2) Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand indien HorecaTraders koper schriftelijk bericht heeft met de afwijkingen van de offerte in te stemmen.

7.3) Overeenkomsten, gesloten via daartoe niet bevoegde personeelsleden, binden HorecaTraders niet, tenzij deze door HorecaTraders schriftelijk zijn/worden bevestigd.

Als niet bevoegd personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers, die geen procuratie hebben conform de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Artikel 8 – Verzending en levering

8.1) HorecaTraders levert uitsluitend tot de deur. Voor de Waddeneilanden wordt er een berekening gemaakt van de verzendkosten. 

8.2) HorecaTraders verbindt zich jegens koper om zaken behoorlijk te verpakken en op een zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.

8.2.1) De bestelde artikelen worden, indien mogelijk, met een pompwagen tot aan de eerste deur geleverd. Indien de bezorger een apparaat toch naar binnen brengt is het risico (schade aan interieur of apparatuur) voor de koper. Als de verpakking is verbroken, kan er niet geruild worden of geld worden teruggegeven.

8.2.2) Verkeerde leveringen kunnen geretourneerd worden, echter verkeerde leveringen die gebruikt zijn kunnen niet worden teruggenomen.

8.2.3) Artikelen die nog niet of nog niet volledig zijn betaald, blijven eigendom van HorecaTraders en kunnen teruggevorderd worden.

8.2.4) Prijzen, afbeeldingen en teksten zijn onder voorbehoud en kunnen geencontractueel bindend.

8.2.5) Als er een verkeerd product is geleverd dient de klant contact met ons op te nemen om het om te ruilen voor het juiste product. Indien u het product toch gebruikt, kunnen we het helaas niet retour nemen en/of omruilen.

8.2.6) Bij ontvangst dient de ontvanger het product op schade te controleren, mocht er schade zijn, meldt dit dan op de vrachtbon en teken deze dan af voor ontvangst. Neem ook direct contact op met HorecaTraders voor overleg. Wanneer u tekent zonder uw product te controleren kan HorecaTraders niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

8.2.7) Mocht er niemand aanwezig zijn op het afgesproken afleveradres op de afgesproken datum, of wordt het factuurbedrag niet (geheel) voldaan, dan wordt de bestelling mee teruggenomen. Boven op het factuurbedrag worden dan extra transport- en administratiekosten van minimaal € 50,- euro per palletplaats in rekening gebracht.

8.3) Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van de levering noodzakelijke gegevens in het bezit van HorecaTraders zijn en, indien dit is overeengekomen, HorecaTraders  de overeengekomen (deel)betaling heeft ontvangen, dan wel voor HorecaTraders bevredigende betalingszekerheid is gesteld.

8.4) De levertijd is vastgesteld in de verwachting, dat HorecaTraders kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van de levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. HorecaTraders is in de overige gevallen niet aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet tijdige nakoming, voorzover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen.

8.5) De zaken zullen door HorecaTraders binnen Nederland franco, bij een minimaal orderbedrag van € 550,--, bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats . HorecaTraders heeft het recht om de zaken onder rembours te verzenden naar koper. Direct na de levering draagt koper het risico van alle directe en indirecte schade, die aan of door de geleverde zaken of onderdelen daarvan ontstaan.

8.6) Buiten Nederland geschiedt levering af fabriek, magazijn of distributiecentrum. Alle goederen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van koper, zodat koper de zaken mitsdien vooraf dient te verzekeren, tenzij HorecaTraders uitdrukkelijk anders met koper is overeengekomen.

8.7) Indien de zaken niet verzonden kunnen worden ten gevolge van omstandigheden, waarvoor HorecaTraders niet aansprakelijk is en die te wijten zijn aan koper, wordt HorecaTraders geacht aan haar verplichting tot levering te hebben voldaan door de zaak ter beschikking van koper te houden, mits zij hiervan binnen drie werkdagen nadat de zaken aan koper zijn aangeboden tot aflevering kennis heeft gegeven aan koper. In dat geval gaat de betalingstermijn in op de dag, waarop de levering daadwerkelijk zal hebben plaatsgevonden.

Artikel 9 - Afname

Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Blijft hij hiermee in gebreke, dan heeft HorecaTraders het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling in rechterlijke tussenkomst betaling van de verkoopprijs c.q. van het nog niet afgenomen en nog niet betaalde gedeelte te vorderen of om eveneens zonder voorafgaande ingebrekestelling in rechterlijke tussenkomst de overeenkomst c.q. het gedeelte, voorzover dit nog niet is uitgevoerd, ontbonden te verklaren, ongeacht haar recht tot volledige vergoeding van de schade.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

10.1) De eigendom van alle door HorecaTraders aan koper geleverde zaken blijft bij HorecaTraders, zolang koper de vorderingen van HorecaTraders met betrekking tot deze of een gelijksoortige overeenkomst niet heeft voldaan en zolang koper de vorderingen van HorecaTraders wegens niet c.q. niet geheel nakomen van zodanige verbintenissen heeft voldaan, met inbegrip van vorderingen terzake van rente, kosten en boetes. HorecaTraders is in onderhavig geval gerechtigd de geleverde zaken in haar macht te brengen. In dat geval gaat de eigendom pas op de koper over zodra koper aan al zijn verplichtingen jegens HorecaTraders heeft voldaan.

10.2) Koper is in geen geval gerechtigd de door HorecaTraders geleverde, verwerkte of onverwerkte zaken te vervreemden zolang de openstaande vorderingen niet zijn voldaan. Evenmin toegestaan is verhuur, belenen of anderszins uit de macht van HorecaTraders brengen van bovenstaande zaken, dan wel pandrecht c.q. bezitloos pandrecht te vestigen. Koper zal zich tegenover derden, die daarop een dergelijk recht willen vestigen, verbinden om op eerste verlangen van HorecaTraders te verklaren, dat hij in geen geval tot het vestigen van een pandrecht c.q. bezitloos pandrecht bevoegd is. Koper verbindt zich geen enkele akte te zullen ondertekenen - zolang de vordering niet is voldaan -, waarbij pandrecht op zaken kan worden gevestigd, in welk geval hij zich aan verduistering schuldig zal maken.

10.3) HorecaTraders behoudt zich het recht voor een pandrecht te vestigen op in eigendom aan koper geleverde zaken tot zekerheid van alle toekomstige vorderingen, welke HorecaTraders buiten deze of gelijksoortige overeenkomsten heeft of zal krijgen op koper. Koper verbindt zich op eerste verlangen van HorecaTraders mee te werken aan het opstellen van een authentieke akte c.q. het laten registreren van een onderhandse akte met betrekking tot die zaken.

10.4) Indien er gerede twijfel bij HorecaTraders bestaat omtrent de betalingscapaciteit van koper, is HorecaTraders bevoegd de bezorging van zaken uit te stellen totdat koper zekerheid voor betaling heeft verschaft. Koper is aansprakelijk voor de door HorecaTraders ten gevolge van deze vertraagde aflevering te lijden schade.

10.5) Koper is verplicht HorecaTraders terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit, dat derden rechten doen gelden op zaken, waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust. Mocht te eniger tijd blijken, dat koper niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan is hij zonder rechterlijke tussenkomst een direct opeisbare boete van 30% van het onbetaalde gedeelte van de koopsom verschuldigd.

10.6) HorecaTraders is in onderhavig geval gerechtigd de geleverde zaken in haar macht te brengen, inbegrepen het betreden van terreinen van koper om zodoende zelf de betreffende zaken/goederen uit de magazijnen/opslagplaatsen van koper te verwijderen.

Artikel 11 - Prijzen en betaling

11.1) Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende wisselkoersen, invoerrechten, belastingen en heffingen. Indien na totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren, waaronder begrepen de hierboven genoemde factoren, een verhoging ondergaan, is HorecaTraders gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Eventuele prijsverhogingen zullen door HorecaTraders onverwijld schriftelijk ter kennis van koper worden gebracht.

11.2) Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de prijzen bruto en exclusief BTW, zonder aftrek van enige korting, exclusief vrachtkosten en verpakking, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11.3) Betaling dient te geschieden direct tenzij anders schriftelijk is bevestigd door HorecaTraders. Betaling door koper van de aan HorecaTraders verschuldigde bedragen dient, zonder dat koper recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van HorecaTraders.

 

11.4) Het recht van koper om zijn eventuele vorderingen op HorecaTraders, hoe dan ook genaamd, te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.5) Afwijkende betalingscondities zijn alleen toegestaan wanneer zij zowel in de offerte als op de facturen vermeld zijn. Een eenmaal overeengekomen betalingstermijn schept voor HorecaTraders geen verplichtingen in de toekomst. HorecaTraders heeft het recht per order die betalingstermijn vast te stellen.

11.6) Wanneer betaling niet direct heeft plaatsgevonden, is HorecaTraders gerechtigd aan koper een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ter grootte van de wettelijke rente, dan wel 20% per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 20% van het totale bedrag van een factuur. HorecaTraders is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van koper te vorderen (alle) buitengerechtelijke kosten, die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. De buitengerechtelijke kosten zijn door koper verschuldigd in ieder geval wanneer HorecaTraders zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief, dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 475,--

Artikel 12 - Reclamaties en transportschade

12.1) Onder reclamatie wordt verstaan: alle grieven van koper terzake de hoedanigheid van de geleverde goederen.

12.2) Bezwaren en reclamaties tegen enigerlei rekening of factuur van HorecaTraders , respectievelijk met betrekking tot de staat van de geleverde zaken, dienen binnen één dag na aflevering, respectievelijk toezending - middels een aangetekend schrijven - bij HorecaTraders te worden ingebracht. Aan latere of op een andere wijze ingebrachte reclames of bezwaren kan koper generlei rechten of aanspraken ontlenen. De goederen worden alsdan geacht in goede staat te zijn ontvangen.

12.3) Koper dient de goederen direct bij aflevering te controleren. Voor aanspraak op vergoeding van transportschade door de vervoerder is aantekening van de schade op de vrachtbrief vereist.

12.4) Iedere zending wordt met betrekking tot dit artikel als een afzonderlijke transactie beschouwd.

12.5) Ingeval van een gerechtvaardigde reclame heeft HorecaTraders het recht de geleverde goederen te repareren, dan wel te vervangen, indien sprake is van goederen met een constructie-, fabricage- of materiaalfout.

12.6) Transportschade ontstaan tijdens het retourneren van het product naar de door HorecaTraders opgeven adres komt voor rekening van de koper. De koper verplicht zich jegens HorecaTraders schadeloos te stellen tot het maximum bedrag van de factuur. Dat betekent ook dat eventuele waardevermindering ontstaan door transportschade ook voor rekening komt van de koper. Het gaat er vooral om dat het product opnieuw zonder waardevermindering kan worden aangeboden in het economisch verkeer. Laatst genoemd is ter beoordeling door HorecaTraders.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

13.1) HorecaTraders is nimmer verplicht tot vergoeding van middelijk of onmiddellijk geleden schade (welke ook), ontstaan door gebreken aan het uitgevoerde werk of gemonteerde en opgeleverde installaties en geleverde goederen. De voldoening door HorecaTraders aan haar garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding is uitgesloten.

13.2) HorecaTraders is slechts aansprakelijk voor schade, geleden door koper, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van HorecaTraders, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt díe schade, waartegen HorecaTraders verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende gebruiken verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de navolgende beperkingen in acht worden genomen:

a) niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring, opslagkosten en andere onkosten, derving van inkomsten e.d.) door welke oorzaak ook ontstaan. Koper dient zich desgewenst tegen die schade te verzekeren;

b) HorecaTraders is niet aansprakelijk voor schade, welke ook, die door of tijdens het gebruik van de geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken, die zich in de nabijheid van die goederen bevinden;

c) HorecaTraders is niet aansprakelijk voor invloeden van buitenaf op door haar geleverde zaken.

d) verdere uitsluitingen voor aansprakelijkheid zijn;

a. schade ontstaan door vervoer.

b. schade ontstaan door installatie en/of afstellingfouten. HorecaTraders kan niet aansprakelijk gesteld worden door de koper voor eventuele schade (welke ook) ontstaan door installatie door een ondeskundige. De installatie van een product of een onderdeel dient te worden verricht volgens de geldende gebruiksaanwijzing(en), instructies van de klantenservice of door vakmensen. Een verkeerde installatie kan schade veroorzaken aan personen, voorwerpen of dieren.

c. schade ontstaan door onvoldoende ventilatie voor warmte afvoer.

d. schade die ontstaat door reparatie of poging daartoe door en niet door HorecaTraders erkende reparateur.

e. schade ontstaan door bedieningsfouten, bediening niet volgens de gebruiksaanwijzing van het artikel, oneigenlijk gebruik, experimenten, opzettelijke overbelasting.

f. kosten om vervanging of herstel te bespoedigen, of het verrichten van tijdelijke reparaties.

g. schade ontstaan door het niet goed schoonhouden van de apparatuur.

h. schade ontstaan door het niet vervangen van filters.

13.3) In alle gevallen is de aansprakelijkheid van HorecaTraders beperkt tot het bedrag, dat aan koper netto gefactureerd is terzake van de goederen en/of diensten, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Zodra zich feiten of omstandigheden voordoen waaruit een reële dreiging van een claim, al dan niet op grond van aansprakelijkheid van de verkoper kan worden afgeleid, is de wederpartij gehouden zulks schriftelijk te melden aan de verkoper binnen 14 dagen nadat deze feiten of omstandigheden zich hebben voorgedaan. Na verloop van deze termijn is iedere aansprakelijkheid aan de zijde van de verkoper uitgesloten

Artikel 14 - Ontbinding en overmacht

14.1) Onverminderd het bepaalde in artikel 11 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichting als boedelschuld erkent.

14.2) Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Koper is aansprakelijk voor de door HorecaTraders geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

14.3) Indien sprake is van onvoorziene omstandigheden, die van zodanige aard zijn, dat koper of HorecaTraders naar redelijkheid of billijkheid ongewijzigde nakoming door HorecaTraders, respectievelijk koper niet mag verwachten, kan de Rechter op verlangen van HorecaTraders , respectievelijk koper de koopovereenkomst wijzigen of geheel of gedeeltelijk ontbinden.

14.4) Indien HorecaTraders bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 15 - Garantie

15.1) HorecaTraders stelt zich tegenover koper aansprakelijk voor schade aan en door zaken, optredende tijdens de in de orderbevestiging vermelde garantieperiode tenzij de schade het gevolg is van glasbreuken, gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of gebruik voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden, nalatig onderhoud, verkalking en gebreken die zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens de wederpartij zelf of door derden, blijven buiten de garantie. Op horecameubilair wordt er geen garantie gegeven.

15.2) De aansprakelijkheid van HorecaTraders beperkt zich tot de kosteloze levering van de te repareren onderdelen. Indien het betreft door HorecaTraders geleverde, maar door een derde gefabriceerde goederen, strekt de garantie tegenover de afnemer nooit verder dan de door de fabrikant tegenover HorecaTraders afgegeven garantie. Iedere garantie vervalt indien de afnemer gedurende de garantieperiode de door ons geleverde goederen laat herstellen door derden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Een en ander ter beoordeling aan HorecaTraders.

15.3) De garantie geldt slechts indien koper aan al zijn verplichtingen jegens HorecaTraders heeft voldaan, terwijl niet voldoen aan deze verplichtingen geen verlenging van de in de orderbevestiging genoemde garantietermijn tot gevolg heeft.

15.3.1) De onderdelengarantie op apparatuur is 12 maanden na levering tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

15.3.2) Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van koper daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij. 

15.3.3) Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie- , verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

15.3.4) Indien in het kader van de uitvoering van de garantieverplichting HorecaTraders onderdelen vervangt, worden de te vervangen onderdelen eigendom van HorecaTraders.

15.4) Garantie wordt slechts verstrekt indien en voorzover een garantie schriftelijk is overeengekomen.

15.5) HorecaTraders zal slecht uitvoering geven aan haar verplichtingen indien en voorzover de betreffende zaken en/of materialen zich binnen de landsgrenzen van Nederland blijven. 

15.6) Indien koper het gekochte heeft meegenomen naar het buitenland is koper gehouden het geleverde op zijn kosten te (doen) bezorgen op het adres van HorecaTraders. 

15.7) Wederverkopers en verhuurbedrijven zijn uitgesloten van garantie. 

15.8) Wanneer HorecaTraders uit deze bepaling voortvloeide verplichtingen nakomt, heeft zij aan al haar verplichtingen jegens de wederpartij voldaan en is zij nimmer aansprakelijk voor de door de wederpartij gelden schade. 

15.9) In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens koper en de door koper bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

15.10) Iedere garantieverplichting vervalt indien de wederpartij:

– De goederen niet of niet volledig betaald heeft.
– Enige verplichting jegens HorecaTraders niet stipt nakomt.
– Door derden reparaties of andere werkzaamheden laat verrichten, of wijzigingen aanbrengt danwel laat aanbrengen.
– Het geleverde product niet volgens de voorschriften gebruikt.
– De garantieperiode laat verlopen zonder enige klacht dienaangaande.
– Uitgesloten van garantie zijn die delen en onderdelen, die niet direct van invloed zijn op het leveren van de prestatie. Hieronder vallen onder meer verlichting, glas, sloten, zwenkwielen, branders, thermokoppels van döner en shoarma apparatuur, bedieningsknoppen etc. 

– Garantie gedurende de aangegeven periode betreft de kosten van onderdelen tijdens normale werkdagen (09:00 – 17:00 uur).

15.11) Storingen

Storingen kunnen op alle werkdagen per e-mail of telefonisch bij HorecaTraders worden gemeld. Reparaties vinden plaats van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur.

Artikel 16 – Retourzendingen

16.1 HorecaTraders neemt goederen terug als deze ongeopend in de originele verpakking zijn mits binnen 3 dagen aangemeld bij onze klantenservice per mail [email protected]. Bij het retourneren van producten wordt 35 procent van het totale aankoopbedrag in rekening gebracht, ook worden eventueel gemaakte of te maken verzendkosten niet vergoed. Let daarom goed wat u besteld, let goed op de maat, het gewicht, de afmetingen van de producten. Mocht er iets onduidelijk zijn, neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen gebruikte producten niet terug nemen. Onderdelen nemen wij niet retour. Als blijkt dat uw bestelling met schade is afgeleverd, dan dient u binnen 48 uur de producten retour te sturen onder vermelding van uw RMA nummer. Een RMA nummer kunt u aanvragen bij onze klantenservice. 

16.2) HorecaTraders is niet verplicht om door koper bestelde en afgeleverde zaken terug te nemen, te vervangen of te crediteren.

16.3) Bij wijze van uitzondering kan HorecaTraders schriftelijk aangeven onder bepaalde voorwaarden bereid te zijn tot terugname of creditering over te gaan.

Artikel 17 – De Wet Kopen op Afstand

De Wet Koop op Afstand geldt alleen bij een aankoop van een consument, oftewel een koop tussen een zakelijk verkoper (winkelier) en een consument. Een consument is iemand die per definitie niet handelt vanuit beroep of bedrijf. Iemand die een bestelling plaatst uit naam van een bedrijf, kan zich dus niet beroepen op het consumentenrecht!

Artikel 18 - Gebruik website en datacomunicatiemiddelen

De informatie (productinformatie, prijzen, afbeeldigen etc.) op onze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel HorecaTraders zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan HorecaTraders niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. HorecaTraders garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.  HorecaTraders wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. HorecaTraders kan niet garanderen dat e-mail communicatie veilig en foutloos is en accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit het gebruik hiervan.

Artikel 19 - Toepasselijk recht/geschillen

19.1) Op alle onder deze Voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht toepasselijk.

19.2) Alle geschillen, voortvloeiende uit aanbiedingen en leveringen, alsmede uit overeenkomsten van koop en verkoop, zijn onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke Rechter, die bevoegd is in de vestigingsplaats van HorecaTraders, tenzij de Kantonrechter terzake van een zodanig geschil bevoegd is.

19.3 Deze Voorwaarden, die door HorecaTraders ten allen tijde kunnen worden gewijzigd en/of
aangevuld.

B) Algemene Voorwaarden voor consumenten:

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm  geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer Leon Blauw International B.V. handelend onder HorecaTraders gevestigd op Stationsplein 99-172R te Heerhugowaard te bereiken op 072-7202253. Ook te bereiken via [email protected]. KvK nummer: 60458321 BTW nummer: NL853919458B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich  binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;  

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten: 

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 8. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 9. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
  1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  2. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  3. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  4. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
   1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  1. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
  2. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
  3. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  4. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  5. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  6. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  7. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  8. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  9. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
  10. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  11. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  12. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 3. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

-          te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

-          tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

-          altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling
Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan  op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 1. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling
De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht)  De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 1. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 3. Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 4. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 6. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 7. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 – Branchegarantie
Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Stichting Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.

 1. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

 1. Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende

Addendum Algemene Voorwaarden voor consumenten:

Producten die een als gevaarlijk ingedeeld mengsel of een mengsel vallend onder artikel 25 lid 6 van de CLP-verordening bevatten (bijvoorbeeld vaatwasmiddel, luchtverfrissers, reinigingsmiddelen) verkopen wij niet aan particulieren. U kunt enkel als professional deze producten kopen.